Sosiaalisen median strategiaprojekti

  • Aseta sosiaalisen median käytölle mitattavat tavoitteet.
  • Linjaa keinot tavoitteiden saavuttamiselle ja aseta seurantaa varten mittarit.
  • Testaa sosiaalisen median strategian toimenpiteitä käytännössä.
  • Ohjeista henkilöstö ja laadi toimenpidesuunnitelma.
 Kohderyhmät  Menetelmät
Eri toimintojen edustajat (esim. markkinointipäälliköt, hr-päälliköt, asiakaspäälliköt…) ja johto. Projektin ohjausryhmän tapaamiset, työpajat, haastattelut ja koulutukset.

Projektin lähtökohtana ovat toiminnan yleiset tavoitteet ja strategiset linjaukset, joiden pohjalta asetetaan tarkemmat tavoitteet sosiaalisen median käytölle. Tavoitteiden ohella sosiaalisen median strategiassa linjataan toimenpiteet ja resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kuvataan seurannan mittarit. Lisäksi laaditaan henkilöstölle ohjeistukset sosiaalisen median käyttöä varten.

Sosiaalisen median strategia on lähtökohtaisesti projekti, joka toteutetaan iteraatioittain. Iteraatioiden määrä riippuu strategian toimeenpanoon osallistuvien toimintojen, tiimien tai yksiköiden määrästä ja tarpeista. Ensimmäisen iteraation aikana luodaan pohja ja tunnistetaan potentiaalisimmat lähtökohdat strategian kehittämiselle. Tämän jälkeen iteraatioissa painotetaan yhtä toimintoa (esim. markkinointi) tai toiminnan osa-aluetta (esim. markkinointi kuluttaja-asiakkaille) kerrallaan. Loppupään iteraatiossa keskitytään toimintojen väliseen yhteistyöhön.

Sosiaalisen median strategian toteuttamista käsitellään poikkitoiminnollisena kokonaisvaltaisena prosessina, joka kytkeytyy luonnolliseksi osaksi muuta toimintaa.

Työsuoritteet määritellään ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Alustavasti määritellyt työsuoritteet tarkennetaan kunkin iteraation alussa.

Toiveistasi riippuen projektin tuloksena syntyy:

  • iteraatio- ja väliraportit
  • sosiaalisen median strategia -raportti
  • sosiaalisen median hallinnan (Social Media Management, SMM) organisointi
  • sosiaalisen asiakassuhdehallinnan (Social Customer Relationship Management, Social CRM) käyttöönotto
  • loppuraportti sisältäen toimenpide-ehdotukset testijaksojen ja opitun pohjalta.

Haluan tästä tarjouksen