Sosiaalinen media on luonteeltaan ubiikki eli kaikkialla läsnäoleva ja kaikkialla vaikuttava media. Näin ollen se on jo luonnostaan kansainvälinen viestintäkanava, ja mitä laajemmalle verkon ja sosiaalisen median käyttö leviää, sitä enemmän mahdollisuuksia se tarjoaa kansainvälistyvien yritysten markkinointiin ja viestintään.

Sosiaalisen median käytön mahdollisuudet kansainvälistyville yrityksille

Kansainvälisille markkinoille laajentuminen edellyttää yrityksiltä perusteellisen selvitystyön kohdemarkkinoista ja niiden tarpeista, investointimahdollisuuksista, yhteistyömahdollisuuksista, paikallisista kulttuureista, laeista ja säännöksistä, toimintatavoista ja niin edelleen. Yritysten kansainvälistyminen ei tapahdu hetkessä edes sosiaalisen median avulla, vaan se vaatii huomattavan määrän perehtymistä kohdemaiden käytäntöihin ja suhteiden rakentamista oikeisiin tahoihin, jotta kansainvälinen markkinointi ja viestintä onnistuu. Sosiaalisen median käyttö voi kuitenkin auttaa tämän suhteen.

Etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille sosiaalisen median käyttö tarjoaa lisäarvoa kansainvälistymistoimien yhteydessä. Nimittäin kytkemällä sosiaalinen media osaksi kansainvälistymisstragiaa yritysten on mahdollisuus päästä pienemmilläkin resursseilla lähemmäksi kansainvälistä kohdeyleisöä ja kansainvälisiä markkinoita.

Sosiaalisen median etuna on myös, että se tarjoaa muita medioita avoimemman areenan markkinoinnille ja viestinnälle eikä sen käyttöä rajoita oikeastaan muu kuin käytettävien sosiaalisen median palvelujen käyttöehdot ja hyvä markkinointitapa. Toki paikalliset lait ja säädökset on aina otettava huomioon ja paikalliset kulttuuritavat ja toimintamallit on tunnettava läpikotaisin, jotta osataan toimia oikein eri kohdemarkkinoilla. Useat kansainväliset yritykset ovatkin avanneet esimerkiksi useita Facebook-tunnuksia ja Twitter-tilejä eri kohdemaita varten, jotta ne voivat paremmin vastata paikallisten kohdeyleisöjen tarpeisiin.

Askeleet kohti kansainvälistä markkinointia ja viestintää sosiaalisessa mediassa

#1: Kielimuurin ylitys

Kansainvälisessä ympäristössä markkinoinnin ja viestinnän on oltava monikulttuurista ja yksittäisillä kohdemarkkinoilla on tunnettava eri kulttuurien vaikutukset. Paikoitellen on välttämätöntä hallita myös paikallinen kieli. Esimerkiksi, jos kohdemaa sijaitsee Latinalaisessa Amerikassa, jossa puhutaan suureksi osaksi espanjaa, on välttämätöntä ymmärtää kieltä, jotta pääsee lähemmäksi paikallista kohdeyleisöä ja  seuraamaan, mistä he keskustelevat ja mikä on heille tärkeää. Kielissä on usein hienoja sävyvivahteita, jotka myös kertovat kulttuurista, mitä on vaikea ymmärtää ja välittää eteenpäin, jos kieli on vieras.

#2: Keskustelun käynnistäminen

Jos paikallisen kielen ymmärtäminen on tärkeää, niin tärkeää on myös ryhtyä keskusteluun paikallisen kohdeyleisön kanssa. Aktiivinen kommunikointi on avain suhteiden rakentamiseen. Suhteiden ja varsinkaan luottamuksen rakentaminen ei koskaan tapahdu hetkessä, mutta pitkäjänteisyys ja aktiivisuus tuottaa tulosta ennen pitkää.

#3: Paikallisen kulttuurin ja lainsäädännön ymmärtäminen

Keskustelujen seuraaminen ja niihin osallistuminen avaa ovet paikalliseen kulttuuriin sekä kohdeyleisön tapaan toimia. Mitä paremmin yrityksessä ymmärretään paikallinen kulttuuri, sitä todennäköisempää onnistua kansainvälisissä liiketoimissa. Sama koskee kohdemarkkinoiden paikallista lainsäädäntöä. Kussakin maassa on omat säädökset koskien kaupallista toimintaa, markkinointia ja viestintää.

#4: Markkinointitoimiin ryhtyminen

Kansainvälisessä markkinoinnissa viestin sisällön miettiminen on kriittinen vaihe: Ymmärtääkö kohdeyleisö viestin samalla tavalla kuin mitä yritämme heille viestiä? Onko sisältö paikalliselle kohdeyleisölle arvokasta, mielenkiintoista ja houkuttelevaa? Miten vältetään kielikukkaset? Mitä paikallinen lainsäädäntö sanoo markkinoinnista?

Viestin sisällön ohella on pohdittava myös yrityksen logoa, tuotemerkkejä, värejä ynnä muita symboleja kohdemaan näkökulmasta ja mietittävä niiden sopivuutta. Etenkin värien, sanojen ja muotojen suhteen kannattaa selvittää, ettei niissä ilmene ristiriitoja tai muita haasteita kohdemarkkinoilla. Tässä kohtaa on syytä miettiä tarkasti, minkälaista kansainvälistä brändiä ja imagoa on aikomus rakentaa.

Lopuksi on tehtävä päätös, mitä sosiaalisen median kanavia ja palveluita milläkin alueella eniten käytetään ja missä liiketoiminnan kannalta relevantteja keskusteluja käydään. Etenkin Aasian suuntaan kansainvälistyvillä yrityksillä on paljon mietittävää sisällön ja kanavien valinnan suhteen. Esimerkiksi Kiinassa on käytössä useita sosiaalisen median kanavia, joita ei niin länsimaissa tunneta (ks. esimerkiksi Mashable-artikkeli 5 Chinese Social Networks You Need to Watch).

Kuitenkin myös länsimaissakin tunnettujen sosiaalisen median palvelujen kuten Facebookin käyttö on Aasiassa yleistynyt merkittävässä määrin. We Are Social -toimiston tekemän tutkimuksen mukaan jo puolet koko maailman sosiaalisen median käyttäjistä löytyy Aasiasta. Viime vuonna Aasiassa oli 229 miljoonaa Facebook-käyttäjää ja määrä kasvaa kuukausittain yli 10 miljoonalla. Tutkimuksen mukaan myös mobiilin käyttö on merkittävässä kasvussa Aasiassa. Lisäksi jopa 81 % aasialaisista brändeistä hyödyntää sosiaalista mediaa liiketoiminnassaan ja yli 75 % brändeistä käyttää sosiaalista mediaa markkinoinnin välineenä (lähde: Social, Digital and Mobile in Asia).

Aasiassa kielimuuri on useimmille länsimaalaisille haastava tekijä, mutta myös kulttuuri on hyvin toisenlainen kuin länsimaissa, joten lähestymistapa kussakin kanavassa on suunniteltava ehdottomasti kohdemarkkinoiden lähtökohdista käsin oli kyseessä Facebook tai puhtaasti aasialaiselle yleisölle suunnattu sosiaalisen median palvelu. Vaikka kanavaksi valittaisiinkin Facebook, se ei tarkoita, että sisällön voi kopioida ja kääntää suoraan esimerkiksi länsimaalaisilta sivuilta aasialaisille sivuille. Kansainvälisen, tietylle kohdemarkkinalle suunnatun sisällön on aina palveltava ja puhuteltava paikallista yleisöä.

#5: Paikallisten sosiaalisten median vaikuttajien tavoittaminen ja suosittelun hyödyntäminen

Kullakin kohdemarkkinalla on omat paikalliset vaikuttajansa sosiaalisessa mediassa, mitä kannattaa hyödyntää paikallisen luottamuksen ja näkyvyyden saavuttamisessa. Kun löydät alasi paikalliset sosiaalisen median vaikuttajat kohdemaassasi ja pystyt vakuuttamaan heidät, anna heidän vakuuttaa muutkin tuotteittesi ja palvelujesi erinomaisuudesta. Puolestapuhujien ja suosittelijoiden hankkiminen sosiaalisessa mediassa on äärimmäisen tärkeää etenkin kansainvälisessä liiketoiminnassa, jossa markkinat ovat suuret, vieraat ja toimijoita on runsaasti kotimarkkinoita enemmän.

Kuten mainittu, kansainvälisyys on väistämättä osa sosiaalista mediaa sellaisenaan, mutta hyvä pohjatyö kohdemarkkinoista, aktiivinen vuorovaikutus kansainvälisen kohdeyleisön kanssa ja suhdeverkoston rakentaminen ovat keskeisiä seikkoja, jotka tuottavat arvoa kansainvälistyvälle yritykselle.

Onko sinulla kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä kansainvälisessä markkinoinnissa ja viestinnässä? Osallistu keskusteluun kanssamme.

Petra Kaipio

Petra Kaipio

Konsultti at Dicole Oy
Petra Kaipio toimii Dicole Oy:ssä konsulttina. Työssään hän on erikoistunut sosiaalisen median strategiaprojekteihin, inbound-markkinointiin, palveluprosesseihin ja alan tutkimukseen. Koulutukseltaan hän kauppatieteiden maisteri (KTM) pääaineena markkinointi.
Petra Kaipio
Petra Kaipio

tutustu_palveluihin

Share →