Tuloksellisen sosiaalisen median hyödyntämisen taustalla vaikuttaa tehokas sosiaalisen median hallinta (englanniksi Social Media Management, SMM). Se tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joiden avulla kuuntelemista (listening), julkaisemista (publishing), yhteistyötä (collaborating), osallistumista (participating) ja seurantaa (monitoring) hallitaan sosiaalisessa mediassa.

Kuuntelemisen hallinta on avain arvokkaisiin sisältöresursseihin ja tarkoituksenmukaiseen sisällöntuotantoon sosiaalisessa mediassa. Ainoastaan kuuntelemalla selviää, mistä asiakkaasi sosiaalisessa mediassa puhuvat, mitä ja miten sinusta tai organisaatiostasi puhutaan, mitä ja miten kilpailijoistasi puhutaan sekä minkälaisia keskusteluja sosiaalisessa mediassa ylipäätään käydään.

Julkaisemisen hallinnassa on puolestaan keskeistä on miettiä, miten julkaisutoimintaa kokonaisvaltaisesti toteutetaan eli miten eri kanavat linkitetään toisiinsa, miten sisällönjulkaisua automatisoidaan, miten julkaisutoiminta organisoidaan ja ketkä siihen aktiivisesti osallistuvat, miten sisältöä optimoidaan verkossa ja niin edelleen.

Yhteistyön hallinnassa tärkeää on pohtia keinoja, joilla voidaan tehostaa organisaation sisäistä yhteistyötä sosiaalista mediaa hyödyntäen, tuoda esiin johdon roolia sosiaalisessa mediassa sekä yhdistää digitaalinen ja fyysisen työympäristö. Sosiaalisen median käyttö edellyttää usein uusien työskentelytapojen omaksumista ja uudenlaisen toimintakulttuurin luomista, jota yhteistyön hallinnan avulla voidaan edistää.

Osallistuminen sosiaalisessa mediassa tarkoittaa käytännössä aktiivista vuorovaikutusta organisaation ja sen ulkoisten sidosryhmien kuten asiakkaiden välillä. Osallistumisen hallinnassa lähdetään liikkeelle keinoista, joilla osallistumisen astetta saadaan lisättyä sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on saada asiakkaat osallistumaan tuote- ja palvelukehitykseen, kampanjoihin, kilpailuihin ynnä muuhun sekä edistää asiakasyhteisön muodostumista sosiaalisessa mediassa. Osallistumisen hallinnassa on olennaista miettiä myös asiakkaiden palkitsemista aktiivisesta osallistumisesta.

Seurannan hallinta on tavoitteellisen toiminnan keskeinen kulmakivi. Seurannan hallinnassa pyritään rakentamaan sellaiset mittarit ja seurantajärjestelmät, jotka tuottavat tasaisin väliajoin arvokasta tietoa tavoitteiden saavuttamisesta sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisen median hallintaa varten suunnitellaan yleensä järjestelmä, joka ohjaa sosiaalisen median käyttöä päivittäisellä tasolla. Järjestelmä voi koostua esimerkiksi eri toiminnoista ja vaiheista riippuen siitä, minkälaisia prosesseja sen halutaan tukevan. Verkossa on tarjolla runsain määrin erilaisia valmiita sosiaalisen median hallinnan järjestelmiä (englanniksi Social Media Management Systems, SMMS’s), jotka helpottavat sosiaalisen median hallinnan suunnittelua. Muutamia esimerkkejä toimijoista, jotka tarjoavat sosiaalisen median hallinnan järjestelmiä ovat muun muassa Argyle Social, Hootsuite, HubSpotSpredFast, TweetDeck ja Wildfire.

Onko sosiaalisen median hallinta sinulle jo tuttua? Jaa kokemuksesi meidän kanssamme.

Petra Kaipio

Petra Kaipio

Konsultti at Dicole Oy
Petra Kaipio toimii Dicole Oy:ssä konsulttina. Työssään hän on erikoistunut sosiaalisen median strategiaprojekteihin, inbound-markkinointiin, palveluprosesseihin ja alan tutkimukseen. Koulutukseltaan hän kauppatieteiden maisteri (KTM) pääaineena markkinointi.
Petra Kaipio
Petra Kaipio
Share →